Gallery ảo

Giả sử như tôi được phép treo tranh của mình ở bất cứ nơi nào bất cứ thời điểm nào trên thế giới trên thế giới, hãy xem "sự thể" sẽ ra làm sao!

Tam Cốc (https://favola.vn)

Photo courtesy: Sotheby's

Salvador Pueritia (https://favola.vn)

Photo courtesy: Sotheby's

Pretty woman (https://favola.vn)

Photo courtesy: Sotheby's

Red paintings (https://favola.vn)

Photo courtesy: Sotheby's

Comments are closed.