Có một dòng sông đã qua đời – Trịnh Công Sơn | Luna

Songwriter: Trịnh Công Sơn
Vocal: Luna

Comments are closed.